image

Sri Mukhamu

> <
Sai Baba Statue SSB Homam at SSB Pooja Vigraha Prathista Slogan Lord Lakshmi Narasim Slokas During Homam Devotees Homam by Guruji Lord Vayuputra At Ahobilam Garba Temple Medical Camp Homam at Ahobilam Medical camp at Ashram Annadanam Guruji with Devotees Annadanam speach by Guru sri Narasimha swamy Temple Devotees full screen slider Anjineya Swami